Používam Internet Explorer a v niektorých lekciách sa nedá prehrať video, nejde ani animácia, ako to vyriešiť?

Od roku 2020 sú lekcie vytvárané v HTML a HTML5. Prehliadač IE bez dodatočných nastavení nedokáže prehrať (zobraziť) HTML5. Vzhľadom k širokej ponuke prehliadačov nedoporučujeme používať IE v akéjkoľvek verzii (4-11). Na štúdium odporúčame prehliadač EDGE (ktorý je súčasťou systému MS Windows) alebo Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi a podobne.

V prehliadači Google Chrome mi nechce ukončiť lekcie, stále majú stav nedokončená?

Od verzie Chrome 80 bolo zmenené jadro aplikácie a pri zavretí nového okna alebo lightboxu tlačítkom "X" nedochádza k odovzdávaniu údajov potrebných pre synchronizáciu (stavy ukončenia lekcie). Dočasným riešením je v prehliadači Chrome zapnúť synchronizáciu, ktorá je po novom vypnutá. Uvedená zmena sa vykoná tak, že do príkazového riadku skopírujete hrubo označený text chrome://flags/#allow-sync-xhr-in-page-dismissal a stlačíte ENTER. Po zobrazení príznaku je potrebné voľbu "default" alebo "disabled" nastaviť na "enabled". Neukončovanie lekcií je aj pri novej verzii prehliadača EDGE.
V prípade, že nechcete vykonávať zmeny v nastavení CHROME musíte vykonať e-vzdelávanie v prehliadačoch napr. Firefox, Opera, IE a podobne.

Nemôžem sa prihlásiť na vzdelávací portál a vypisuje mi, že úžívateľ v systéme neexistuje?

Na vzdelávacom portáli má študent aktívny účet len v dobe prideleného e-školenia a to do doby vykonania (ukončenia všetkých predpísaných lekcií) školenia (kurzu). Preto je dôležité po ukončení školenia si ihneď vytlačiť potvrdenia (certifikáty) o ukončení školenia. Vykonané školenia sú zapísané a evidované v centrálnom evidenčnom systéme CEŠaS. Účty študentov na vzdelávacom portáli sú priebežne po dvoch týždňoch od ukončenia posledného školenia deaktivované.
V prípade, že máte pridelené školenie a nemôžete sa na vzdelávací portál prihlásiť, kontaktujte našu správu účtov v pracovných dňoch v čase 9:00-12:00 alebo na e-mail e-vzdelavanie@zsr.sk

Má zamestnanec ŽSR nárok na preplatenie vykonaného e-školenia mimo fondu pracovného času?

Túto problematiku rieši Súborná smernica ĽZ v bode 6. Odmeňovanie zamestnancov ŽSR odsek 6.3:
Zamestnancom zaradeným do funkcie výpravca, výhybkár a elektrodispečer, ktorí vykonávajú pravidelné školenie formou e-learningu mimo svojho pracovného času, sa poskytne mzda ako pri výkone práce podľa skutočného rozsahu školenia. ÚIVP v Potvrdení o absolvovaní školenia uvedie prepočet stanovených hodín na skutočné hodiny (napr. u výpravcu 7 stanovených hodín školenia je 5 hod. 50 min. skutočného školenia, u elektrodispečera 5 stanovených hodín školenia sú 4 hod. 10 min. skutočného školenia). Školenie sa vykáže v najbližšom dennom turnusovom voľne mimo sobotu, nedeľu a sviatok po odovzdaní Potvrdenia o absolvovaní školenia.
Ostatní zamestnanci absolvujú pravidelné školenie formou e-learningu v rámci svojho pracovného času bez ďalšieho nároku na mzdu, resp. nadčas.

Aký objem dát stiahnem do PC pri vykonávaní e-školenia doma?

Každé e-školenie je zložené z lekcií a pre každú odbornosť je počet lekcií rozdielny. Medzi najrosiahlejšie odbornosti patrí OS 20 a OS 38. Priemerná veľkosť 20 minútovej lekcie je okolo 10 MB a tak je ľahké si vyrátať objem stiahnutých dát podľa počtu lekcií. Spravidla sa objem stiahnutých dát pohybuje na hranici do 200 MB na jedno komplet absolvované e-školenie.

Musím urobiť e-školenie a nemám počítač, čo mám robiť?

V tomto prípade je potrebné kontaktovať svojho nadriadeného. Určite nájde riešenie na pracovisku. Pokiaľ to pracovisku neprichádza do úvahy je potrené kontaktovať najbližší inštitút vzdelávania, kde je možné zabezpečiť realizáciu e-školenia na učebniach výpočtovej techniky pod dozorom technika.

Musím vykonať e-školenie, ak som nebola preškolená s používania výpočtovej techniky?

Celý systém e-learnigu je založený na princípe dostupnosti pre široké spektrum užívateľov a preto kladie minimálne nároky na počítačové zručnosti za účelom sprístupnenia zdroja informácií. Pre takéto zručnosti nie je potrebné absolvovať žiadne školenie ani skúšky.